Seminář k ELS

Informace o Evropském licenčním systému ELS je systém licencování notoricky známého označení bezlepkových výrobků, který bude mít celoevropskou platnost a hodnotu. O jeho zavedení se diskutovalo v AOECS několik let a na valném shromáždění AOECS v září tohoto roku bylo schváleno. Systém by měl být spuštěn v jednotlivých členských zemích AOECS v průběhu následujících dvou let. ELS umožňuje všem celiakům co největší výběr zaručeně bezpečných potravin na evropském trhu a záruku, že nároky na jejich bezpečnost jsou stejné v celé Evropě. Výrazně zvyšuje jejich komfort a rovnoprávnost v oblasti celoevropské mobility. Podle odhadu lékařů je celkový počet celiaků jako takových, tedy potenciálních spotřebitelů BL produktů, v Evropě přes 5 milionů. Symbol přeškrtnutého klasu Jde o úhlopříčný pšeničný klas směřující z levého spodního do pravého horního rohu přeškrtnutý čarou přecházející úhlopříčně z levého horního rohu do pravého dolního rohu, vše uzavřeno v kruhu. Symbol byl vytvořen ve VB v roce 1972 a veškerá mezinárodní práva jsou vyhrazena společnosti Coeliac UK, tedy spolku celiaků Velké Británie. Symbol je registrovanou ochrannou známkou AOECS, registrovanou v kategoriích 1, 41, 42 v roce 2006. Cílem symbolu je zajistit jasnou a bezpečnou identifikaci potravinářských produktů, které splňují Standard AOECS. Standard AOECS definuje limity pro obsahu lepku v potravinách, analytické metody, které mají být používány pro testování a systém kontroly kritických bodů pro prevenci křížové kontaminace lepkem. V souladu s nařízením Evropské komise č. 41/2009, které vytváří 3 kategorie výrobků vhodných pro celiaky, jsou součástí ELS tři verze symbolu. Symbol se může objevit na následujících kategoriích potravin: 1. speciálně zpracované bezlepkové výrobky a bezlepkové výrobky pro běžnou spotřebu (méně než 20 mg/kg lepku) 2. speciálně zpracované potraviny s velmi nízkým obsahem lepku (více než 20 až 100 mg/kg lepku) 3. čistě ovesné produkty (méně než 20 mg/kg lepku) Rozdílné kategorie budou zřetelně odlišitelné následujícím způsobem: Registrační číslo a označení 100 a/nebo oves bude u výrobků splňujících požadavky kategorií 2 a/nebo 3 bude zřetelně zobrazeno pod symbolem. U výše uvedených kategorií 2 a/nebo 3 bude před registračním číslem: XX-YY-ZZZZ uváděno číslo „100“ a/nebo slovo „oves“ (kde XX = kód země, YY = kód výrobce, ZZZZ = kód výrobku; kód výrobce a výrobku mohou být totožné s označením používaným v rámci stávajícího národního systému) Název výrobku bude obsahovat patřičný text „bezlepkový“ nebo „s velmi nízkým obsahem lepku“ (v souladu s ES 41/2009). Kde zatím funguje licencování a v jaké podobě? Jednotlivé licencovací systémy, na nichž byl systém AOECS založen, jsou na národní úrovni provozovány řadou členů AOECS. Symbol přeškrtnutého klasu je licencován např. v Itálii, VB, Německu, Francii a Švýcarsku. Poté, co ELS oficiálně vstoupí v platnost, budou jím tyto systémy postupně nahrazeny. K zavedení systému licencování, již ve formě ELS, se chystá Maďarsko a Polsko. Vyjádření Slovenska k problematice ELS zatím SpBD nemá. Hlavní myšlenka semináře Zavádění mezinárodního jednotného systému licencování je ve svých začítcích. V září tohoto roku byly na konferenci AOECS přijaty hlavní principy systému. Dokumenty, které se k němu váží, budou finalizovány. Účelem semináře je ELS představit, diskutovat o různých pohledech na něj. Domníváme se, že některé aspekty by bylo jednodušší v ČR zavést, něco by bylo obtížně schůdné. Seminář si tedy klade za cíl získat konkrétní zpětnou vazbu od výrobců. Ta bude sdělena AOECS a SpBD ji bude prosazovat v diskuzích o finální verzi systému. Je třeba říci, že SpBD není jedinou organizací z České republiky, která je členem AOECS. Další je Sdružení celiaků ČR. Podoba spolupráce těchto dvou organizací ohledně ELS je ve fázi debat. Představení základních principů ELS V první fázi zájemce o licenci kontaktuje držitele licence, který mu poskytne náležité podklady a případně též know-how, jak začít. Ve druhé fázi zájemce o licenci předloží osvědčení o analýze obsahu lepku a návrh obalu včetně značení produktu a prostoru, kde by měl být umístěn symbol s registračním číslem. K analýze obsahu lepku: směrnice AOECS jsou poměrně přísné a vyžadují testování v nezávislé certifikované laboratoři, schválené AOECS. Bude vytvořen seznam, na jeho spoluutváření se spolupodílejí všichni členové AOECS. AOECS posléze vydá seznam těchto laboratoří. Krok 3 by měl vypadat tak, že dojde k auditu provozní jednotky, což je starostí poskytovatele licence. V této fázi také bude zajištěno zavedení HACCP vytvořené AOECS pro rizika křížové kontaminace lepkem v různých výrobních provozech (výroba těstovin, cukrárenských výrobků ad.). Pak by došlo k podpisu licenční smlouvy a společnost získá symbol a registrační číslo. Na základě prodeje je určeno, zda je výrobce tuzemský nebo mezinárodní. Poskytnutí licence bude zpoplatněno v závislosti na objemu prodeje. Výše poplatku z domácího prodeje ještě nebyla stanovena. Ty půjdou na pokrytí nákladů spojených s monitoringem. administrativních nákladů spojených s ELS a nákladů vyplývající z povinností poskytovatele licence, stanovených v licenční smlouvě (propagace uživatelů licence, prosazování ELS) a podporu národních a mezinárodních aktivit společností celiaků. Po završení certifikace proběhne alespoň jednou ročně monitoring. Jaké jsou výhody systému pro výrobce? Především marketingová podpora – brožury, webové stránky, které užívají nejen členové spolku, ale také lidé s alergií na lepek a jejich blízcí. Daný poskytovatel licence bude moci produkt doporučit, postavit se za něj. Poskytovatel licence bude dokonce zavázán k tomu poskytovat takovou podporu. Export do EU bude jednodušší. Za výrobky se totiž bude moci také postavit organizace celiaků v dané zemi, takže tato podpora bude fungovat v rámci celé Evropy. Z licenčních poplatků v ELS jsou pouze pokryty všechny náklady spojené s licencováním a zbytek je použit na podporu aktivit pro celiaky. Takto může mimo jiné vlastně držitel licence podporovat své spotřebitele, pro které je fakt, že daná společnost „podporuje nás celiaky“ důležitou informací při rozhodování o koupi bezlepkového výrobku, který nese označení přeškrtnutého klasu? Po představení ELS měli účastníci semináře možnost se k němu vyjádřit. Diskuse, která následovala, byla dle našeho názoru ovlivněna tím, že účastníci neměli možnost se předem s materiály seznámit, a tak ne vše jim bylo z přednášky jasné. Jejich námitky směřovaly většinou k tomu, že zpoplatněním používání symbolu pro označení bezlepkových výrobků, které již stejně většinou používají, tyto výrobky, již tak cenově náročné, prodraží. Pokud by domácí výrobci k tomuto systému nepřistoupili z důvodu nepochopení jeho významu, bylo by negativním dopadem tohoto opatření především omezení domácí produkce na úkor výrobků z dovozu. Proto jsme velice pečlivě zaznamenávali jejich připomínky a pokusíme se je uplatnit při jednáních s AOECS.