O nás

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení.

Nabízíme pomoc lidem, kteří sami musí dodržovat bezlepkovou dietu či mají někoho blízkého s tímto omezením. Vytváříme prostor pro výměnu informací užitečných pro nemocné v běžném životě, tj. v oblasti vaření, stravování, nakupování, péče o zdraví, cestování, stravování mimo domov atd. Věnujeme se otázce značení potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku a sociální otázky, které s touto problematikou souvisí. Prostřednictvím osvěty zvyšujeme povědomí české veřejnosti o celiakii a bezlepkové dietě, a tím se snažíme usnadnit život lidem, pro které je bezlepková dieta celoživotním údělem. Díky spolupráci s médii se nám daří i to, že se lidé sami obracejí na lékaře s dotazem, zda za jejich obtížemi nemůže být právě celiakie. Díky tomu dochází ke zkrácení doby diagnostiky a zlepšení zdravotního stavu pacientů.

Naším posláním je poskytovat informační servis o celiakii a bezlepkové dietě, chránit zájmy pacientů a pomáhat nově diagnostikovaným při orientaci v dietě, a tím urychlovat jejich adaptaci na život s dietou. Klíčové je co nejrychleji se s bezlepkovou dietou sžít, vědomě ji neporušovat ani nedělat dietní chyby kvůli nevědomosti. Zároveň se pacient nesmí zbytečně omezovat ve stravě a nezužovat si jídelníček. Pracujeme na odstraňování diskriminace, která s nutností dodržování bezlepkové diety souvisí. Snažíme se společnými silami dosáhnout takových životních podmínek, jaké jsou dnes samozřejmé v řadě zemí, například v severských státech, Velké Británii a Itálii.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS, mezinárodního uskupení sdružující společnosti celiaků v Evropě, a pracovní skupiny CYE (Coeliac Youth of Europe) věnující se mladým celiakům.

Vyplněním přihlášky se do našeho pacientského spolku můžete i Vy zapojit. Počet našich členů je důležitým argumentem při vyjednáváních se státní správou, lékaři, nutričními terapeuty atd.

GDPR : Infomace o zacházení s osobními údaji členů spolku - Informační memorandum.

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. spolupracuje s následnými zpracovateli osobních údajů:
druh zpracování - mzdová a účetní agenda, zpracovatel - Ing.Věra Kutílková, IČO: 15064743

Poradna

Potřebujete poradit? Osobní konzultace jsou možné v naší kanceláři na adrese Polská 1664/15, Praha 2 - Vinohrady.

Poradna je pro Vás po předchozí domluvě otevřena v úterý a ve středu od 15 do 18 hodin. Objednání je možné telefonicky, nebo emailem na adrese celiak@celiak.cz.

Členové SpBD, kteří mají uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok, mají poradnu zdarma. Ostatní hradí poplatek 100 Kč za 30 minut konzultace.

Pražské schůzky

K dispozici jsme Vám na našich pravidelných pražských schůzkách každý 2. čtvrtek v měsíci (mimo prázdnin) od 18 hodin v knihovně III. interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2, U nemocnice 1,  přízemí.

Z důvodu současné epidemiologické situace se schůzky až do odvolání nekonají. Vaše dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky. 

Sponzorujte nás

Každý Váš příspěvek pomůže zefektivnit a rozšířit naši činnost. Sponzorské dary si můžete odečíst od základu daně podle § 15 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Výbor Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Ivana Lášková, předsedkyně
 • Jitka Dlabalová, jednatelka
 • Mgr. Jana Čerešňová, hospodářka
 • Hana Benešová
 • Věra Netušilová
 • Eva Vyhnálková

Revizní komise Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Eliška Dufková, předsedkyně
 • Dagmar Pstružinová
 • Ladislav Mrva

Odborní garanti Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • lékařské části pro dospělé - Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. LF UK, FN Vinohrady
 • lékařské části pro děti a dorost - Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika
 • potravinářství - Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

IČO 26541386

zapsaná L12105 u Městského soudu v Praze

Výroční zprávy spolku zde.

Číslo účtu 2600245609/2010 FIO banka

Sídlo spolku a korespondenční adresa

Koláčkova 4, 182 00 Praha 8

Kancelář spolku

Polská 1664/15, Praha 2 – Vinohrady

Kontakty

Emailová adresa

celiak@celiak.cz

Telefonní kontakty

 • 604 375 448 Jitka Dlabalová, jednatelka spolku, poradna
 • 733 273 164 Ing. Ivana Lášková, předsedkyně spolku
 • 603 119 716 Ing. Eliška Dufková, revizní komise
 • 777 141 218 Hana Bodláková, kontakt se členy spolku

Stanovy Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

I.

Společnost pro bezlepkovou dietu, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II.

Název

Název Společnost pro bezlepkovou dietu,o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. (dále jen „SpBD“). Spolek bude pro styk se zahraničím užívat anglický ekvivalent názvu: Czech Coeliac Society.

III.

Sídlo

Adresa sídla je Koláčkova 4, Praha 8, , 182 00.

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace SpBD, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SpBD.

V.

Cíle, poslání a principy SpBD

 1. SpBD je nevládní, nepolitická, humanitární, dobrovolná, nezávislá, nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu, kterým je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku (celiakií, Durhingovou herpetiformní dermatitidou atd.) a alergií na lepek.
 2. SpBD je právnickou osobou.
 3. Základním posláním SpBD je sdružovat lidi s nesnášenlivostí lepku a pomáhat jim.
 4. SpBD působí k žádoucí výměně zkušeností mezi jednotlivci a snaží se zabezpečovat svým členům nezbytný informační servis.
 5. SpBD zastupuje lidi s nesnášenlivostí lepku ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant.
 6. Organizuje a zajišťuje přímou realizaci projektů na podporu lidí s nesnášenlivostí lepku, organizuje a realizuje výchovně vzdělávací aktivity a osvětovou činnost.
 7. SpBD spolupracuje se subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním spolku. Zejména jde o jiné organizace zdravotně postižených a nadřízenými orgány. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s odborníky, zejména lékaři a nutričními terapeuty. K dosažení svých cílů spolupracuje se státními a hospodářskými orgány, organizacemi a jednotlivými občany, jakož i s fyzickými a právnickými osobami v zahraničí.
 8. Činnost SpBD není zaměřená pouze na její členy, ale je otevřena všem, kteří v souladu s jejím posláním pomoc potřebují.
 9. K zabezpečení informovanosti členů může vydávat periodické i neperiodické publikace.

VI.

Hlavní činnost SpBD

 1. SpBD vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a darů a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije SpBD tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 3. SpBD provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • Zabezpečení informačního servisu členům SpBD
 • Zabezpečení provozu internetových stránek SpBD, které přispívají k žádoucí výměně zkušeností o nemoci a bezlepkové dietě
 • Organizace a zajištění realizace projektů na podporu lidí s nesnášenlivostí lepku, výchovně vzdělávacích aktivit a osvětové činnosti.
 • Pořádání seminářů, konferencí, přednášek, trhů bezlepkového sortimentu.
 • Vydávání publikací za účelem zajištění informovanosti o celiakii a bezlepkové dietě

VII.

Vedlejší činnost SpBD

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může SpBD vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší. Zisk z těchto činností SpBD používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

 1. Členství v SpBD je dobrovolné, členem může být každý občan starší 15 let, který je buď sám postižen nesnášenlivostí lepku, nebo má k takto postiženým blízko a v rámci svých možností chce pomáhat. Za děti mohou být členy jejich rodiče nebo příbuzní.
 2. Zájemce o členství vyplní písemnou či elektronickou přihlášku. Po jejím doručení SpBD vyzve zájemce k úhradě členského příspěvku. Podle přihlášek eviduje SpBD své členy. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. SpBD má právo žádost o členství odmítnout.
 4. Dokladem členství je členský průkaz, který je platný pouze, pokud má člen uhrazen členský příspěvek na příslušné období.
 5. Členství zaniká následující způsoby:
 • dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena, členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena z SpBD vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. SpBD má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
 • zánikem spolku;
 • rozhodnutím o přeměně SpBD na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

6.Členové SpBD neručí za dluhy SpBD.

IX.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen SpBD má právo:
 • podílet se na činnosti SpBD;
 • být informován o dění ve SpBD;
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy k orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů SpBD.

2. Každý člen SpBD má povinnost:

 • platit členské příspěvky. V případě nezaplacení členského příspěvku za předchozí období se člen stává pasivním (přidruženým členem), bez práva rozhodovat o SpBD. K obnově jeho plnohodnotného členství a práv člena SpBD dochází až po úhradě členského příspěvku na příslušné období. Pasivní člen SpBD nemá výše uvedená práva.
 • chránit a zachovávat dobré jméno SpBD a dbát o dobrou pověst SpBD
 • dodržovat stanovy SpBD
 • aktivně se podílet na činnosti SpBD
 • informovat se o dění ve SpBD
 • informovat SpBD o změně svých údajů v evidenci členů

X.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku určí Valná hromada.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.

XI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel.č., emailová adresa, informace týkající se diagnózy celiakie. V případě zastoupení dítěte jméno, příjmení a datum narození dítěte.
 2. Seznam členů je neveřejný.

XII.

Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu SpBD tvoří:
 • Valná hromada
 • Výbor
 • Revizní komise

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v SpBD dle čl. VIII., uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou.

XIII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů SpBD a je nejvyšším orgánem SpBD.
 2. Její jednání svolává výbor (možno i elektronicky). V případě, požádá-li o to třetina členů, se svolává dle potřeby.
 3. Na jednání Valné hromady je projednávána zásadní a koncepční problematika. Valná hromada zejména schvaluje plán SpBD na příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje, nebo odmítá rozhodnutí výboru nebo předsedy, volí orgány SpBD a řeší spory mezi nimi, rozhoduje o výši členských příspěvků.
 4. Valná hromada je usnášeníschop­ná, pokud je přítomna nadpoloviční většina plnohodnotných členů SpBD.
 5. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, následuje náhradní valná hromada, která se svolává na stejné místo konání jako řádná Valná hromada, se shodným programem a začátkem o 30minut posunutým oproti začátku řádné Valné hromady. Náhradní Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomno minimálně pět členů SpBD a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

XIV.

Výbor

 1. Statutárním orgánem SpBD je výbor, který jedná prostřednictvím všech svých členů samostatně.
 2. Je kolektivním orgánem, tvořeným minimálně 3 členy SpBD. Stanovení počtu a volbu členů provádí Valná hromada. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 3. Funkční období členů výboru je pětileté. Pokud není stanoveno jinak, rozhoduje výbor nadpoloviční většinou přítomných členů, přitom je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.Je řízen předsedou, dalšími členy jsou místopředseda, jednatel, hospodář a případně další členové, dle rozhodnutí Valné hromady, zajišťující podle potřeby konkrétní oblast činnosti.
 4. Řídí činnost SpBD v souladu se stanovami a usneseními Valné hromady po celé své funkční období.
 5. Výbor vede a řídí práci SpBD v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov. Výbor jedná nejméně 1× ročně a o jeho průběhu se pořizuje písemný zápis, který je oficiálním dokumentem o činnosti výboru.
 6. Výbor je povinen bezodkladně projednávat předané výsledky kontrol, provedených revizní komisí a přijímá k nim potřebné závěry včetně nápravných opatření.
 7. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

XV.

Revizní komise

 1. Kontrolním orgánem společnosti je revizní komise, která je volena valnou hromadou v počtu 3 členů.
 2. Funkční období je pětileté. V mezidobí může být doplněna výborem, toto jmenování podléhá dodatečnému schválení Valnou hromadou. Ze svého středu si volí předsedu, který se zúčastňuje zasedání výboru s hlasem poradním.
 3. Kontrolu provádí minimálně 1× ročně.
 4. Zprávu revizní komise projednává valná hromada SpBD.

XVI.

Hospodaření

 1. Výbor hospodaří co nejúčelněji se svěřenými finančními prostředky a zodpovídá za jejich použití.
 2. Prostředky SpBD tvoří zejména, nikoliv však pouze, dotace, dary, které mohou být poskytovány fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členské příspěvky, příjmy z činností SpBD. SpBD může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností SpBD naplňujících poslání a cíle SpBD. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SpBD.
 4. Prostředky SpBD nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance SpBD. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

XVII.

Zánik SpBD

 1. SpBD může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí Valné hromady, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 17.5.2014
 2. Znění těchto stanov je účinné od data zápisu u rejstříkového soudu. Nahrazují stanovy ze dne 2.8.2007.

Stanovy ke stažení zde