Sociální a finanční podpora

Podpora přes sociální systém

Potraviny, vyrobené speciálně pro bezlepkovou dietu, nejsou levné a bezlepková dieta patří k finančně velmi náročným způsobům stravování, a to zejména v takových rodinách, kde více členů můsí dodržovat bezlepkovou dietu. Cenovou náročnost potravin částečně kompenzuje stát v rámci státní sociální podpory, která je vázána na výši příjmu domácnosti.

Podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, který byl upraven vyhláškou MPSV č. 389/2011, může být člověku přiznán Příspěvek na živobytí. Příslušnou žádost vyřizuje Úřad práce. Při jejím posuzování se přihlíží k § 29 výše uvedeného zákona a částka na živobytí se v případě celiaka měsíčně zvyšuje o 2 800,- Kč. K žádosti je proto nutné doložit potvrzení o celiakii od odborného lékaře (internista, gastroenterolog).

Formulář Žádosti o příspěvek na živobytí najdete zde.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. lze požádat o Příspěvek na péči. Žádost opět vyřizuje Úřad práce. O příspěvek na péči je možné žádat na děti od 1. roku do 18 let věku. Při posuzování žádosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby a potřeba mimořádné péče, tj. péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou zdravým dětem téhož věku.

U dětí s celiakií by měly být zohledňovány body: d) stravování, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity – to bývá sporný bod v posuzování, ale doporučujeme trvat si na jeho uznání v posudku. Zvláště mladší děti si nejsou schopny samostatně naplánovat a uspořádat svoje osobní aktivity, což je vyčleňuje z kolektivu. Kritéria při posuzování nejsou bohužel nastavena tak, aby vyhovovala potřebám dětí s dietami.

Pro přiznání příspěvku na péči musí dítě dosáhnout 3 bodů. Pokud je jim příspěvek přiznán, bývá to obvykle I. stupeň, ve kterém měsíční výše příspěvku činí 3 000 Kč.

Formulář Žádosti o příspěvek na péči najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud je přiznán příspěvek na péči a rodina je současně v hmotné nouzi, tj. rozhodný příjem je nižší než dvojnásobek životního minima, je možné požádat podle § 11 odstavec 3, písm. d) zákona o životním a existenčním minimu o zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně, je-li pečováno o nezaopatřené dítě do 18 let věku.

V současné době se již nezjišťuje pobírání rodičovského příspěvku, to znamená, že lze současně pobírat příspěvek na péči i rodičovský příspěvek bez omezení jednotlivých dávek.

29
Kvě

ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s COVID-19), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů neumístí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.

Podrobnosti a formulář k ručnímu i elektronickému vyplnění naleznete na webu MPSV ČR.

číst více ....