Bezlepkové odpoledne v GLOBUSU Plzeň

Globus pořádá bezlepkové odpoledně dne 21. 10. 2010 v Plzni. Pozvánku najdete na http://www.globus.cz/cs/images/content/bezlepkova-odpoledne/podzim-2010/bezlepek_chotikov.jpg