Pokyny pro čerpání Příspěvku na péči

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr MPSV, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. **U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny**. To by mohlo být vyžadovány i u příspěvku na péči poskytovaného na děti. Výčet činností by měl být obdobný, jako jsou doporučené základní aktivity pro pomoc při zvládání základních životních potřeb při přiznávání příspěvků. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu.