Prováděcí nařízení komise (EU) č. 828/2014

Vyšlo nové prováděcí nařízení komise (EU) č. 828/2014  o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách  spotřebitelům

Vydáno dne: 31. 7. 2014 v Úředním věstníku EU
Použije se od  20. 7. 2016

Lepek – bílkovinná frakce z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců a derivátů, vůči které mají některé osoby nesnášenlivost a která je nerozpustná ve vodě a 0,5 M roztoku chloridu sodného.

Pšenice – se rozumí jakýkoli druh Triticum.

Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách:

Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.

Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.

Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

Tento právní předpis nahradí nařízení (ES) č. 41/2009