Valná hromada

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.,
zveme Vás na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 14. 5. 2016 od 15.00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, adresa Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I, hlavní sál, v rámci 11. FÓRA CELIAKŮ.

Program Valné hromady
1.    Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.    Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
3.    Zpráva mandátové komise
4.    Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2015
       a.    Přehled činnosti, realizované projekty 2015
       b.    Zpráva o hospodaření za r. 2015
       c.    Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2016
5.    Zpráva revizní komise za r. 2015
6.    Diskuse – různé
7.    Návrh a přijetí usnesení
8.    Závěr

V případě, že Valná hromada nebude dle Stanov Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 15,30 hodin konat Náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.