Pozvánka na valnou hromadu Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 27. května 2017 od 15.00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I. v hlavním sále v rámci 12. FÓRA CELIAKŮ.

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. za r.2016:
  Přehled činnosti, realizované projekty 2016
  Zpráva o hospodaření za r. 2016
  Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2017
 5. Zpráva revizní komise za r. 2016
 6. Diskuse – různé
 7. Návrh a přijetí usnesení
 8. Závěr

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,30 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.