Zpráva o činnosti SZPI za rok 2016

Informace týkající se kontroly obsahu lepku v pokrmech připravovaných v provozovnách stravovacích služeb.

Cílem kontroly bylo prověřit informace poskytované spotřebitelům, při nabídce pokrmů v zařízeních společného stravování, které se týkají nepřítomnosti lepku nebo obilovin obsahujících lepek.

Předmětem kontroly byly jak pokrmy deklarované jako „bez lepku“, tak „běžné“ pokrmy. V rámci ústředně řízené kontroly bylo prověřeno 28 provozoven společného stravování, kde bylo odebráno 28 vzorků pokrmů. Všech 12 bezlepkových pokrmů vyhovělo požadavkům nařízení (ES) č. 41/2009 (nahrazeného prováděcím nařízením Komise (EU) č. 828/2014), laboratorními rozbory nebyl ani u jednoho vzorku pokrmu zjištěn obsah lepku vyšší než 20 mg/kg. Výsledky kontroly „běžných“ pokrmů (16 vzorků) potvrdily přetrvávající problémy některých provozovatelů společného stravování s naplněním povinnosti poskytnout spotřebiteli informace o alergenních látkách – v tomto případě o obilovinách obsahujících lepek. Z celkového počtu 16 vzorků „běžných“ pokrmů byla nedeklarovaná přítomnost lepku prokázána laboratorními rozbory u dvou vzorků. U jednoho z nich bylo zjištěno vysoké množství lepku (6 024 mg/kg) představující závažné zdravotní riziko pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku.