Pozvánka na valnou hromadu Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s., 19.5.2018

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 19. května 2018 od 14,30 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I. v hlavním sále v rámci 13. FÓRA CELIAKŮ.

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2017
  a. Přehled činnosti, realizované projekty 2017
  b. Zpráva o hospodaření za r. 2017
  c. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2018
 5. Zpráva revizní komise za r. 2017
 6. Diskuse – různé
 7. Návrh a přijetí usnesení
 8. Závěr

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,00 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.