Pozvánka na Valnou hromadu Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 18.5.2019

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 18. května 2019 od 15 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I. v hlavním sále v rámci 14. FÓRA CELIAKŮ.

Informace pro členy spolku

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (volební, mandátové a návrhové)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2018
 1. Přehled činnosti, realizované projekty 2018
 2. Zpráva o hospodaření za r. 2018
 3. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2019
 1. Zpráva revizní komise za r. 2018
 2. Úprava stanov
 3. Volba výkonného orgánu Společnosti pro bezlepkovou dietu
 4. Volba členů revizní komise
 5. Diskuze – různé
 6. Návrh a přijetí usnesení
 7. Závěr valné hromady

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,30 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.