Pozvánka na VALNOU HROMADU Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 5.9.2020

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 5. září 2020 od 14,30 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, v sále č.1, vstup přes halu č.6 v rámci 15. FÓRA CELIAKŮ.

Informace pro členy spolku

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (volební, mandátové a návrhové)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2019
 1. Přehled činnosti, realizované projekty 2019
 2. Zpráva o hospodaření za r. 2019
 3. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2020
 1. Zpráva revizní komise za r. 2019
 2. Diskuze – různé
 3. Návrh a přijetí usnesení
 4. Závěr valné hromady

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,00 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem. 
(*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.)