Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 18. 5. 2024

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU

18. květen 2024 od 15 hodin
PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9, sál č.1

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu.

Valná hromada proběhne v sobotu 18. května 2024 od 15,00 hodin v areálu PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9, v sále č.1, vstup přes halu č.8 v rámci 19. FÓRA CELIAKŮ, po ukončení odborného programu akce.

Program valné hromady

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba pracovní komise (volební, mandátové a návrhové)

3. Zpráva mandátové komise

4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2023

a. Přehled činnosti, realizované projekty 2023

b. Zpráva o hospodaření za r. 2023

c. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2024

5. Zpráva revizní komise za r. 2023

6. Úprava stanov – změna adresy sídla spolku

7. Volba výkonného orgánu (výboru) Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

8. Volba členů revizní komise

9. Diskuze – různé

10. Návrh a přijetí usnesení

11. Závěr valné hromady

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,30 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.
(*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.)

Výzva členům spolku

Přijďte a zapojte se do diskuze o dalším směřování spolku a jeho činnosti v příštích letech.

Všichni, kdo se budou chtít zapojit do činnosti našeho spolku, budou vítáni.

Hledáme kolegy a pokračovatele naší práce.