Legislativa

Lidé s nesnášenlivostí lepku nemohou být odkázáni pouze na speciálně vyrobené potraviny.

Zařazování běžných potravin přispívá k větší rozmanitosti stravy.

Při výběru vhodných potravin je potřeba bedlivě sledovat složení výrobku.

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být obilovina obsahující lepek, pokud je v potravině přítomna, uvedena ve složení.

2. Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 828/2014:

  • Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.
  • Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.
  • Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

3. Preventivní označení na obalech výrobků Může obsahovat stopy lepku - dobrovolné informace, které provozovatel poskytuje v rámci odpovědného přístupu.

4. Alternativní způsoby značení -  nenahrazují povinné značení dle platné legislativy, doplňují ho, slouží pro lepší orientaci zákazníků - logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

5. Éčka - nejsou podstatným zdrojem skrytého lepku a není potřeba se jimi zabývat

Informační leták " Jde to i bez lepku - Jak správně na bezlepkovou dietu" (strana 1, strana 2)

7
Srp

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 609/2013
ze dne 12. června 2013
o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

Najdete na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:CS:PDF

číst více ....
22
Bře

Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu

VZP –  až  6 000 Kč ročně pro nezaopatřené děti až  do 26 let včetně  Více informací a podmínky čerpání najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

OZP  – 500 Kč pro dospělé v rámci programu Moje odměna info na http://www.ozp.cz/index.php?pro_dospele

ČPZP1 500 Kč bez rozdílu věku info na http://www.cpzp.cz/clanek/3504-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2013.html v rámci balíčku mix

ZPŠ – 1 500 Kč bez rozdílu věku, info na konci tabulky  http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2013/zlepsene-sluzby 

Revírní bratrská pokladna500 Kč – bez rozdílu věku v rámci zdravotního programu  , info na http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/ 

 

číst více ....
16
Lis

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se věnoval problematice alkoholu a alergenů. Zaměřil se na destiláty, které jsou vyráběné z obilovin, jako je např. whisky, gin, vodka apod.
Princip jejich výroby, destilace, spočívá ve využití rozdílné těkavosti kapalných látek. Proces výroby destilátů z obilovin probíhá zkráceně takto: Z obilovin se získá škrob, z něj získaného cukru fermentací vzniká alkohol, posléze se přechází k destilaci. Těkavé látky jsou oddestilovány do finálního destilátu, látky netěkavé (tuky, bílkoviny, nezkvašené sacharidy, minerální látky) zůstávají v původním zfermentovaném materiálu (kvasu). To je pro celiaka důležité. V konečném produktu by při řádně provedené destilaci neměly být netěkavé látky, jako jsou právě alergenní bílkoviny a peptidy, tedy lepek.

Úřad dospěl k závěru, že při řádně provedené destilaci nepřejdou do konečného výrobku bílkoviny ani peptidy převyšující 1 mg/l celkových proteinů a 0,4 mg/kg lepku, neboť nejsou těkavé.
Možné nežádoucí alergické reakce po požití alkoholu jsou podle studií Úřadu spojeny s chemickými látkami, které se do alkoholu přidávají, případně může jít o reakci na samotný etanol. Možné reakce tedy nejsou spojeny s intolerancí lepku.

Závěr: Destiláty nepředstavují z hlediska správného dodržování bezlepkové diety důvod k obavám.

číst více ....
5
Lis

S účinností od 1. 12. 2012 dochází k některým změnám ve vyplácení sociálních dávek. Celiaků by se mohl týkat souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Další změnou je vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku.

Více podrobností najdete v tiskové zprávě MPSV na http://www.mpsv.cz/files/clanky/13682/tz_171112a.pdf

číst více ....
23
Čvc

Zákon jednoznačně stanoví, že každý občan, který potřebuje nějakou sociální dávku, musí zároveň být držitelem S-karty. To znamená, že pokud by si někdo nevyzvedl kartu sociálních systémů, tak mu nebudou poskytovány dávky. Jedná se o všechny dávky kromě dávek nemocenských a důchodových, které nebudou zatím poskytovány prostřednictvím S-karty. Jakmile budete vyzváni příslušným pracovištěm Úřadu práce, k vyzvednoutí karty sociálních systémů, neprodleně tak učiňte. Na této kartě bude zároveň poznamenáno, zda držitel karty má přiznanou průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P a bude zde uveden symbol osoby neslyšící, případně nevidomé.
Zákony č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 19, odst. 3 a dále zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 58, odst. 3 stanoví, že držitel karty si sám určí způsob výplaty dávek. Proto můžete při přebírání karty sociálních systémů na vašem Úřadu práce zároveň odevzdali následující prohlášení:
„Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu.“ Pokud budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho bankovního účtu. Toto prohlášení je potřeba podepsat a napsat datum a adresu. Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud. To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na váš bankovní účet.

číst více ....