Legislativa

Lidé s nesnášenlivostí lepku nemohou být odkázáni pouze na speciálně vyrobené potraviny.

Zařazování běžných potravin přispívá k větší rozmanitosti stravy.

Při výběru vhodných potravin je potřeba bedlivě sledovat složení výrobku.

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být obilovina obsahující lepek, pokud je v potravině přítomna, uvedena ve složení.

2. Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 828/2014:

  • Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.
  • Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.
  • Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

3. Preventivní označení na obalech výrobků Může obsahovat stopy lepku (Může obsahovat lepek) - dobrovolné informace, které provozovatel poskytuje v rámci odpovědného přístupu. Pokud výrobce použije tato preventivní označení, musí výrobek splnit limit maximální hodnoty lepku do 50 mg lepku/kg potraviny (tato hodnota je považována SZPI za "stopové množství").

4. Alternativní způsoby značení -  nenahrazují povinné značení dle platné legislativy, doplňují ho, slouží pro lepší orientaci zákazníků - logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

5. Éčka - nejsou podstatným zdrojem skrytého lepku a není potřeba se jimi zabývat

Informační leták " Jde to i bez lepku - Jak správně na bezlepkovou dietu" (strana 1, strana 2)

23
Čvc

Zákon jednoznačně stanoví, že každý občan, který potřebuje nějakou sociální dávku, musí zároveň být držitelem S-karty. To znamená, že pokud by si někdo nevyzvedl kartu sociálních systémů, tak mu nebudou poskytovány dávky. Jedná se o všechny dávky kromě dávek nemocenských a důchodových, které nebudou zatím poskytovány prostřednictvím S-karty. Jakmile budete vyzváni příslušným pracovištěm Úřadu práce, k vyzvednoutí karty sociálních systémů, neprodleně tak učiňte. Na této kartě bude zároveň poznamenáno, zda držitel karty má přiznanou průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P a bude zde uveden symbol osoby neslyšící, případně nevidomé.
Zákony č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v § 19, odst. 3 a dále zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v § 58, odst. 3 stanoví, že držitel karty si sám určí způsob výplaty dávek. Proto můžete při přebírání karty sociálních systémů na vašem Úřadu práce zároveň odevzdali následující prohlášení:
„Žádám, na základě § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, aby dávky pro osoby se zdravotním postižením, které pobírám a dávky státní sociální podpory, které pobírám, byly trvale odesílány poštovní poukázkou na moji adresu.“ Pokud budete chtít dostávat peníze na Váš účet, tak místo poštovní poukázky napíšete číslo vašeho bankovního účtu. Toto prohlášení je potřeba podepsat a napsat datum a adresu. Na základě tohoto prohlášení vám musí být peníze poskytovány stejně jako doposud. To znamená buďto poštovní poukázkou nebo na váš bankovní účet.

číst více ....
25
Čvn

MPSV informuje o nové kartě sociálních systémů – tzv. SKartě. Tato karta bude sloužit i pro výplatu příspěvků na péči.
Více informací najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/53130-3/mspv-informuje-o-skarte-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim

číst více ....
4
Čvn

Jak postupovat při přeposuzování dosud přiznaných příspěvků na péči přináší portál Pečuj doma.
Odkaz najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/53037-3

číst více ....
2
Dub

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr MPSV, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. **U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny**. To by mohlo být vyžadovány i u příspěvku na péči poskytovaného na děti. Výčet činností by měl být obdobný, jako jsou doporučené základní aktivity pro pomoc při zvládání základních životních potřeb při přiznávání příspěvků. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu.

číst více ....
8
Úno

Byla vydána vyhl. č. 35/2012 s účinností od 1. 2. 2012, kterou se mění vyhl. č. 54/2004 o potravinách určených pro zvláštní výživu.
Text vyhlášky č. 35/2012 najdete „zde“:[/files/Vyhlaska%2035-2012.pdf]

číst více ....
9
Led

V rámci osvětové činnosti veřejný ochránce práv připravil informační letáky k využití sociálního systému.
Jsou zaměřeny na
– Dávky pro osoby se zdravotním postižením
– Příspěvek na péči
– Dávky v hmotné nouzi
– Dávky na bydlení

Najdete je na http://www.helpnet.cz/aktualne/51587-3

číst více ....