Legislativa

Lidé s nesnášenlivostí lepku nemohou být odkázáni pouze na speciálně vyrobené potraviny.

Zařazování běžných potravin přispívá k větší rozmanitosti stravy.

Při výběru vhodných potravin je potřeba bedlivě sledovat složení výrobku.

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být obilovina obsahující lepek, pokud je v potravině přítomna, uvedena ve složení.

2. Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 828/2014:

  • Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.
  • Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.
  • Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

3. Preventivní označení na obalech výrobků Může obsahovat stopy lepku - dobrovolné informace, které provozovatel poskytuje v rámci odpovědného přístupu.

4. Alternativní způsoby značení -  nenahrazují povinné značení dle platné legislativy, doplňují ho, slouží pro lepší orientaci zákazníků - logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

5. Éčka - nejsou podstatným zdrojem skrytého lepku a není potřeba se jimi zabývat

Informační leták " Jde to i bez lepku - Jak správně na bezlepkovou dietu" (strana 1, strana 2)

2
Dub

V souvislosti s jednáním poskytovatelů sociálních služeb informoval ministr MPSV, že vydal pokyn Úřadu práce, aby při každé návštěvě klienta na ÚP, byl příjemce příspěvku na péči požádán, aby prokázal využívání příspěvku na péči na poskytování služeb. To znamená, že každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést deník, ve kterém velmi stručně napíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. **U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny**. To by mohlo být vyžadovány i u příspěvku na péči poskytovaného na děti. Výčet činností by měl být obdobný, jako jsou doporučené základní aktivity pro pomoc při zvládání základních životních potřeb při přiznávání příspěvků. Způsob platby asi není tak důležitý, neboť je zřejmé, že rodinný rozpočet je společný. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu.

číst více ....
8
Úno

Byla vydána vyhl. č. 35/2012 s účinností od 1. 2. 2012, kterou se mění vyhl. č. 54/2004 o potravinách určených pro zvláštní výživu.
Text vyhlášky č. 35/2012 najdete „zde“:[/files/Vyhlaska%2035-2012.pdf]

číst více ....
9
Led

V rámci osvětové činnosti veřejný ochránce práv připravil informační letáky k využití sociálního systému.
Jsou zaměřeny na
– Dávky pro osoby se zdravotním postižením
– Příspěvek na péči
– Dávky v hmotné nouzi
– Dávky na bydlení

Najdete je na http://www.helpnet.cz/aktualne/51587-3

číst více ....
8
Led

V souvislosti se změnami v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012 vznikly také nové formuláře žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Ke stažení či k tisku jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.
Naleznete zde formulář žádosti o:
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Přiznání průkazu OZP

Příspěvek na péči
a další potřebné doklady, například formuláře dokladu o příjmu a majetku.
Najdete je na https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome

číst více ....
8
Led

V souvislosti se sociální reformou byla novelizována řada zákonů a přijato několik vyhlášek.
Jejich přehled s odkazy na plné znění uvádí portál MPSV.
Najdete je na http://www.helpnet.cz/legislativa/51299-3

číst více ....